สร้างหัวข้อ (Heading) และกำหนดขนาดหัวข้อในบทความบน WordPress 5.0 Gutenberg อย่างไร

gutenberg heading block

การสร้างหัวข้อ หรือ Heading ใน WordPress Gutenberg ให้กับบทความมีขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกปุ่ม Add block หรือ ปุ่มเครื่องหมายบวก  เพื่อสร้างหัวข้อให้กับบทความ โดยสามารถคลิกได้จากตำแหน่ง คือ ด้านบนสุด ใกล้ๆ เมนู Dashboard หรือเมนูควบคุม ส่วนอีกตำแหน่งนั้น ให้เราเลื่อนเม้าส์ไปวางแถวๆ ใต้ชื่อเรื่อง แล้วจะมีปุ่มแสดงให้เห็น ดังรูป

the position to add block

2. เมื่อคลิกที่ปุ่ม add block แล้ว เราจะเห็นหน้าตา block ต่างๆ ดังรูปด้านล่างค่ะ ให้คลิกที่ Heading เพื่อสร้างหัวข้อดังรูป

choose the block of Heading

3. หน้าตา block ของ หัวข้อ หรือ Heading จะเป็นดังรูปด้านล่าง

the look of heading block

4. เราสามารถเลือกขนาดของตัวอักษรให้กับหัวข้อในบทความของเราได้ที่แถบเครื่องมือด้านบนของ block ดังรูป โดย H2 คือ ขนาดใหญ่สุด รองลงมาคือ H3 และ H4 คือ ขนาดเล็กสุด

size of heading

5. นอกจากนี้ ที่แถบเครื่องมือด้านบนของ block ยังมีเครื่องมืออย่างอื่นให้เราเลือกใช้งานได้อีก ได้แก่

    1. การทำตัวอักษรหนา
    2. การทำตัวอักษรเอียง
    3. การใส่ลิงก์ให้หัวข้อ
    4. การทำข้อความขีดทับ

other tool of setting heading

6. หากต้องการกำหนดขนาดของหัวข้อให้เล็กกว่าขนาด H4 เราสามารถเลือกขนาดอื่นๆ ได้ที่แถบเครื่องมือด้านขวา ในหัวข้อ Level ซึ่งจะมีอีก 2 ขนาดเพิ่มมา คือ H5 และ H6 ดังรูป

size level of heading

7. ที่แถบเครื่องมือด้านขวา เรายังสามารถกำหนดตำแหน่งการจัดวาง Heading ให้อยู่ในตำแหน่งชิดซ้าย ตำแหน่งตรงกลาง หรือ ตำแหน่งชิดขวา ได้ที่หัวข้อ Text Alignment ดังรูป

setting the text alignment