สอน WordPress

สร้างหัวข้อ (Heading) และกำหนดขนาดหัวข้อในบทความบน WordPress 5.0 Gutenberg อย่างไร

การสร้างหัวข้อ หรือ Heading ใน WordPress Gutenberg ให้กับบทความมีขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกปุ่ม Add block หรือ ปุ่มเครื่องหมายบวก  เพื่อสร้างหัวข้อให้กับบทความ โดยสามารถคลิกได้จากตำแหน่ง คือ ด้านบนสุด ใกล้ๆ เมนู Dashboard หรือเมนูควบคุม ส่วนอีกตำแหน่งนั้น ให้เราเลื่อนเม้าส์ไปวางแถวๆ ใต้ชื่อเรื่อง แล้วจะมีปุ่มแสดงให้เห็น ดังรูป

@molly

@molly

14 สิงหาคม 2019